ตารางแสดงการขอใช้รถประจำวันข้อมูลรถที่ว่างในวันที่ 19 กันยายน 2564


ยานพาหนะที่ว่างในวันนี้
ประเภทรถหมายเลขทะเบียนจำนวนที่นั่ง
รถตู้นข 3061 สฎ9
รถตู้นข 4374 สฎ12
รถเก๋งกฉ 8890 สฎ6
รถบัส(แอร์)40-0152 สฎ38
รถสองแถว40-0195 สฎ16
รถตู้นข 5685สฎ11
รถบัส(แอร์)40-0089 สฎ36
รถตู้นข 5415 สฎ (สำหรับงานบริหาร)9
รถกระบะผจ 9305 สฎ1
รถกระบะผฉ 5273 สฎ.2
รถแทร็กเตอร์(ไถ)ตัวเล็กตค 5685 สฎ. 1
รถบัส(แอร์)40-0220 สฎ40
รถกระบะขก 9759 สฎ 5


ข้อมูลพนักงานขับรถที่ว่างในวันที่ 19 กันยายน 2564


รายชื่อพนักงานขับรถที่ว่างในวันนี้
ลำดับที่ชื่อ-สกุล
1นายสุริยะ คชฤกษ์
2นายจิรายุ ช่วยทอง
3นายกฤตภาส คล้ายทอง

แบบฟอร์มขอใช้รถสำหรับบุคลากร และ แบบฟอร์มขอใช้รถสำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา

คำนวน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง / อัตราเงินช่วยเหลือ พขร.