ตารางแสดงการขอใช้รถประจำวันข้อมูลรถที่ว่างในวันที่ 2 มิถุนายน 2566


ยานพาหนะที่ว่างในวันนี้
ประเภทรถหมายเลขทะเบียนจำนวนที่นั่ง
รถตู้นข 3061 สฎ10
รถตู้นข 4374 สฎ10
รถเก๋งกฉ 8890 สฎ6
รถบัส(แอร์)40-0152 สฎ38
รถบัส(แอร์)40-0089 สฎ36
รถสองแถว40-0206 สฎ.11
รถสองแถว40-0205 สฎ.11
รถเครน82-6544 สฎ.2
รถบัส(แอร์)40-0220 สฎ40
รถกระบะขก 9759 สฎ 4
รถตู้นข 5685 สฎ.10


ข้อมูลพนักงานขับรถที่ว่างในวันที่ 2 มิถุนายน 2566


รายชื่อพนักงานขับรถที่ว่างในวันนี้
ลำดับที่ชื่อ-สกุล
1นายสุริยะ คชฤกษ์
2นายจิรายุ ช่วยทอง
3นายสิทธิพร เกิดทอง
4นายดิเรก ชูแก้ว
5นายกฤตภาส คล้ายทอง
6นายจิตติพันธ์ พรวิทยาพันธ์
7นายวัชรินทร์ เสวตเวช
8นายกรกฎ ฮะทะโชติ

แบบฟอร์มขอใช้รถสำหรับบุคลากร และ แบบฟอร์มขอใช้รถสำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา

คำนวน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง / อัตราเงินช่วยเหลือ พขร.