ตารางแสดงการขอใช้รถประจำวันข้อมูลรถที่ว่างในวันที่ 21 มีนาคม 2566


ยานพาหนะที่ว่างในวันนี้
ประเภทรถหมายเลขทะเบียนจำนวนที่นั่ง
รถตู้นข 3061 สฎ10
รถตู้นข 4374 สฎ10
รถเก๋งกฉ 8890 สฎ6
รถบัส(แอร์)40-0152 สฎ38
รถตู้นข 5415 สฎ (สำหรับงานบริหาร)9
รถกระบะผจ 9305 สฎ1
รถเครน82-6544 สฎ.2
รถบัส(แอร์)40-0220 สฎ40
รถกระบะขก 9759 สฎ 4
รถตู้นข 5685 สฎ.10


ข้อมูลพนักงานขับรถที่ว่างในวันที่ 21 มีนาคม 2566


รายชื่อพนักงานขับรถที่ว่างในวันนี้
ลำดับที่ชื่อ-สกุล
1นายสุริยะ คชฤกษ์
2นายสุธา กาญจนประทุม
3นายสิทธิพร เกิดทอง
4นายดิเรก ชูแก้ว
5นายกฤตภาส คล้ายทอง
6นายกรกฎ ฮะทะโชติ

แบบฟอร์มขอใช้รถสำหรับบุคลากร และ แบบฟอร์มขอใช้รถสำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา

คำนวน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง / อัตราเงินช่วยเหลือ พขร.