ตารางแสดงการขอใช้รถประจำวันข้อมูลรถที่ว่างในวันที่ 16 เมษายน 2567


ยานพาหนะที่ว่างในวันนี้
ประเภทรถหมายเลขทะเบียนจำนวนที่นั่ง
รถตู้นข 4374 สฎ10
รถเก๋งกฉ 8890 สฎ6
รถบัส40-0152 สฎ38
รถตู้นข 5415 สฎ (งานบริหาร)9
รถเครน82-6544 สฎ.2
รถบัส40-0220 สฎ40
รถกระบะขก 9759 สฎ 4
พขร. ขับให้บริการมือสองรถคันอื่นสำหรับหัวข้อ พขร.ขับรถ มือสอง 10
รถตู้นข 5685 สฎ.10
พขร. ขับให้บริการมือสองรถคันอื่นสำหรับหัวข้อ พขร.ขับรถ มือสอง 20
พขร. ขับให้บริการมือสองรถคันอื่นสำหรับหัวข้อ พขร.ขับรถ มือ 3สอง0
พขร. ขับให้บริการมือสองรถคันอื่นสำหรับหัวข้อ พขร.ขับรถ มือสอง 40


ข้อมูลพนักงานขับรถที่ว่างในวันที่ 16 เมษายน 2567


รายชื่อพนักงานขับรถที่ว่างในวันนี้
ลำดับที่ชื่อ-สกุล
1นายสุธา กาญจนประทุม
2นายสิทธิพร เกิดทอง
3นายดิเรก ชูแก้ว
4นายกฤตภาส คล้ายทอง
5นายกรกฎ ฮะทะโชติ

แบบฟอร์มขอใช้รถสำหรับบุคลากร และ แบบฟอร์มขอใช้รถสำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา

คำนวน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง / อัตราเงินช่วยเหลือ พขร.