ระบบขอใช้รถยนต์ราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานีประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ประเภทเอกสาร ปี
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ประเภท ปี ดู
1เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562บัญชีเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง2563W3Schools
2เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562บัญชีเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง2562W3Schools
3เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566บัญชีเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง2566W3Schools
4เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงปละปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย มอ.สฎ. ประจำปีงบประมาณ 2561บัญชีเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง2561W3Schools
5เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562แบบกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง2562W3Schools